Impresum

Na mezinárodním projektu EU „LABEL - Adaptation to Flood Risk in the LABE-ELBE River Basin“ úzce spolupracovali projektoví partneři z Česka, Maďarska, Rakouska a Německa v oborech povodňové ochrany a územního plánování. Publikace „Řeka-Lidé-Krajina Labe” a tato internetová stránka jsou výsledkem projektu LABEL, který byl podpořen EU programem CENTRAL EUROPE.

Spolecná iniciativa LABEL


tl_files/themes/bilder/label.jpg

 

tl_files/themes/bilder/central-europe.jpg tl_files/themes/bilder/european-union.jpg

 

www.label-eu.eu


E-Mail:

info@wasserkulturlandschaft-elbe.deRedakce:
A. Goerigk, M. Grafe
Landeshochwasserzentrum LfULG,
Heimrich & Hannot GmbH

Úprava a sazba:
Heimrich & Hannot GmbH

Spúoluúčastníci projektu Řeka-Lidé-Krajina Labe:

tl_files/impressum/smul-logo.jpg Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
tl_files/impressum/provodi-labe.jpg Povodí Labe
tl_files/impressum/usti.JPG Ústecký kraj
tl_files/impressum/PP13_KraKra_Logo_engl_bunt.jpg Královéhradecký kraj
tl_files/impressum/stredo.jpg Středočeský kraj
tl_files/impressum/lhw.jpg Landesbetrieb Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
tl_files/impressum/brandenburg.JPG Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg
tl_files/impressum/parchim.jpg Landkreis Ludwigslust - Parchim
tl_files/impressum/ministerium-land.jpg Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt
tl_files/impressum/bfg.jpg Bundesanstalt für Gewässerkunde
tl_files/impressum/hamburg.jpg Freie und Hansestadt Hamburg
tl_files/impressum/SMI_000_O_RGB_150.jpg Sächsisches Staatsministerium des Innern


Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá jakoukoli záruku za aktuálnost, správnost a úplnost údajů nebo kvalitu poskytovaných informací. Vznesení nároků vůči autorovi, které se vztahují na škody majetkové nebo duševní, jež byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytovaných informací, resp. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud nedošlo ze strany autora k prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalostnímu zavinění.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si vyhrazuje výlučné právo změny, doplnění či vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez předchozího oznámení, a také právo obsah veřejné prezentace dočasně nebo trvale zrušit.

2. Odkazy a hyperlinky
Za přímé nebo nepřímé odkazy na cizí internetové stránky ("Hyperlinks"), které se nacházejí mimo oblast odpovědnosti autora, platí odpovědnost autora v platnost pouze v případě, že autor zná obsah, na který odkazuje, a je technicky možné a proveditelné zabránit jeho použití v případě protiprávního obsahu.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době uvedení internetového odkazu se na odkazovaných stránkách nenacházel žádný nezákonný obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorská práva odkazovaných/propojených stránek nemá autor jakýkoli vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/propojených stránek, které byly po uvedení odkazu změněny. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy, uvedené v rámci vlastní internetové prezentace, a také pro cizí příspěvky v autorem zřízených návštěvních knihách, diskuzních fórech, seznamech odkazů, seznamech e-mailových adres a ve všech formách databází, do kterých je možno externě vkládat data. Za nezákonný, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody, které vzniknou využitím či nevyužitím takovýchto nabízených informací, odpovídá provozovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoliv ten, kdo prostřednictvím odkazů na takovouto stránku odkazuje.

3. Autorské právo a ochranné známky
Záměrem autora je ve všech publikacích respektovat autorská práva použitých fotografií, grafických materiálů, audionahrávek, videomateriálů a textů, používat jím vytvořené fotografie, grafické materiály, audionahrávky, videomateriály a texty nebo volně použitelné grafické materiály, audionahrávky, videomateriály a texty.
Všechny uvedené a popř. třetími osobami chráněné ochranné známky a obchodní značky, které jsou použity v rámci prezentace, podléhají neomezeně ustanovením dotyčného platného práva, týkajícího se ochranných známek a vlastnického práva dotyčného registrovaného vlastníka. Na základě pouhého uvedení nelze vyvozovat, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Copyright týkající se zveřejněných materiálů, které vytvořil sám autor, náleží výhradně autorovi stránek. Kopírování či použití takovýchto fotografií, grafických materiálů, audionahrávek, videomateriálů a textů v jiné elektronické či tištěné publikace je bez výslovného svolení autora nepřípustné.

4. Ochrana dat
Pokud je v rámci internetové nabídky k dispozici možnost zadání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jména, adresy), probíhá poskytnutí těchto dat výslovně na dobrovolném základě. Využití všech nabízených služeb a platba za ně je - pokud je to technicky možné a proveditelné - také bez zadání takovýchto dat, resp. se zadáním anonymizovaných dat nebo použitím pseudonymu. Využití kontaktních údajů jako poštovní adresy, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres uvedených v tiráži třetími osobami k zasílání výslovně nevyžádaných informací je nepřípustné. Právní postup vůči zasilatelům takzvaných spamových e-mailů při porušení tohoto zákazu je výslovně vyhrazen.

5. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat ze součást internetové prezentace, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají právnímu stavu, ať už zcela nebo jen částečně, zůstávají obsah a platnost ostatních částí tohoto dokumentu tímto nedotčena.

Zdroj obrazového materiálu

Header allg. Seiten: Porta Bohemica (Povodi Labe)
Header Abschnitt I: Historisches Wehr Obríství (Povodi Labe)
Header Abschnitt II: Mündung Vltava (Povodi Labe)
Header Abschnitt III: Burg Klöden (M. Grafe)
Header Abschnitt IV: Wallwachhaus Rehsen, Wörlitzer Gartenreich (Landesbetrieb Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt)
Header Abschnitt V: Pretziener Wehr (Landesbetrieb Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt)
Header Abschnitt VI: Fischtreppe Geesthacht (R.Schwartz)
Header Abschnitt VII: Pegelturm Zollenspieker, Hamburg (W. Hindersin)